*** Testmatcher ***

*** Testmatcher ***

Hei ass de Programm vun den Testmatcher an der Preparatioun op d'Réckronn.

Doheem gëtt prinzipiell um Grasterrain gespillt, wann d'Wieder et net zouléisst, dann um neie Synthi. Egal wéi d'Wieder ass, d'Buvette ass op alle Fall ëmmer op!

#vamosunk